">

Transcriptie van 93 charters / akten 1489-1873

In 1997 werd er door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland besloten een paleografiewerkgroep in het leven te roepen om de transcripties van toen 83 charters / akten die zich in het archief van Museum Kennemerland bevonden te ontcijferen.

 

Het lezen van deze oude akten is voor de ongeoefende historische onderzoeker beslist een zware opgave. Immers, de oudste akte dateert van 1489, de jongste van 1873 (met als uitzondering een oorkonde uit 1929) en daartussen kan men alle variaties in leesbaarheid qua handschrift, taalgebruik, kwaliteit van perkament of papier etc. aantreffen!
Alle leden van de paleografiewerkgroep transcribeerden de teksten van vóór 1800 eerst alleen; voorts gezamenlijk, al corrigerend en naar beste weten. De teksten van ná 1800 werden, vanwege het “moderne” handschrift, door enkele leden van de groep integraal overgenomen.

 

 

 

Daarnaast noteerde en transcribeerde men zorgvuldig alle gegevens op en om de charters, zoals bijvoorbeeld de opmerkingen in de kantlijn over de 40e of (20e) penning, de 10e verhoging, de koopsom en het rantsoen, de notaties in het prothocol van de betreffende gemeente, zoals het folionummer of Littera ( letter) etc.

Eén van de transcripties ontcijferd door de paleografiewerkgroep

Elk charter werd vervolgens voorzien van een samenvatting en/ of een transportakteformulier met zo veel mogelijk gegevens overzichtelijk op een rijtje; zij spreken hopelijk voor zich. Indien van toepassing, werden ook de kadastrale nummers, de relatie met een of meerdere andere akten onderling, verpondingen en bijzondere voorwaarden, bepalingen of opmerkingen vermeld.
In de tekst van de akten zelf werden de ontbrekende letters in de -veelvuldig- afgekorte woorden tussen haakjes bijgevoegd en werden alle persoonsnamen, veld-, plaats-, en straatnamen voor de duidelijkheid onderstreept: zij zijn in alfabetische lijsten achterin dit boek terug te vinden. Vreemde woorden staan daar eveneens in een alfabetisch register verklaard.

 

Inmiddels is in 2010, vanwege het feit dat nog eens 10 charters/ akten in het Museum gevonden werden, de voorgaande tekst van dit boek volledig geredigeerd. De transcripties van deze 10 ( d.w.z. 9 akten en 1 oorkonde) met hun transportakte-formulier en/ of samenvatting zijn hier tussenin gevoegd, wat ook geldt voor de hierin voorkomende persoonsnamen, veldnamen en vreemde woorden, maar dan natuurlijk in de betreffende registers.

 

Download hier de Transcriptie van 93 charters/akten in Museum Kennemerland 1489-1873